MISOL

ایمان دکتر سامرایی به خدا با دیدن عجائب خلقت

ایمان دکتر سامرایی به خدا با دیدن عجائب خلقت – سی کلیپ

دکتور فاضل سامرایی مفسر و ادیب معاصر جهان عرب،در شک و شبهه عمیقی نسبت به وجود خالق بوده و با مطالعات و تتبعات بسیار با عجائب خلقت مواجه می شود و وجود خدا را …

1( اﻧﺪﯾﺸﻪ اﺳﻼﻣﯽ ( ﺳﺆاﻻت ﺗﺸﺮﯾﺤﯽ

ﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺚ اﯾﻤﺎن وﻋﻘﻞ ﻣﻄﺮح. ﻣﯽ. ﺷﻮد ﻣﻨﻈﻮر ازآن ﺑﺤﺚ، راﺑﻄﻪ اﯾﻤﺎن و ﻋﻘﻞ اﺳﺖ . اﺳﻼم ﻣﻌﺘ. ﻘﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ دو ﻣ. ﻮﻫﺒﺖ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐ. ﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ. ﺑﺸﺮ ارزاﻧﯽ داﺷﺘﻪ. و آدﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﻘﻞ و دﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺳﻌﺎدت …

آیات الهی فراخوانی به تعقل یا ایمان

با توجه به این دو جهت معلوم می شود دعوت قرآن و روایات به تدبر و تفکر و مطالعه و مشاهده خلقت، … آری هرچه دقت و توجه به خلقت بیشتر شود، ایمان و اعتقاد به وجود خداوند بیشتر و بیشتر و از … یک بحث در ادراک و دریافت خاص دینی مثلا رؤیت خداوند در مظهر خاص و یا دیدن لطف و نصرت … مثنوی مولوی، تصحیح دکتر استعلامی، ج 6، بیت 2512.

خلقت یا تکامل؛ جدال علم و دین بر سر پیدایش انسان – رادیو فردا

دقیقا همین تعبیر را شما نگاه کنید امیر مومنان علی علیه‌السلام هم در نهج‌البلاغه به کار می‌برد که ما خداوند را با خودمان مقایسه نکنیم. ما انسان‌ها کار انجام …

روایت آفرینش – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

می‌آفریند و پیشنهاد مقایسه با پادشاهی را می‌دهد که تنها کافی است سخن بگوید تا هر … پس از دوره‌ای که آسمان به شکل دود بود، خدا آسمان و زمین را به شکل امروزی درآورد. … حالی که دیگرانی همچنان به عنوان یک آموزه اساسی ایمان مسیحی می‌ببینید و اعتقاد دارند.

اصل مقاله 289.2 K – فلسفه دین

و هر آدمی به مقتضای خلقت و ساختمان اصلی روحی خود، خدا را می شناسد بدون … دکتر جاستین بارت پژوهشگر ارشد دانشگاه آکسفورد درباره رابطه ذهن انسان با خداوند … با جست و جوی دقیق در مذاهب، خواهیم دید که خداباوری مربوط به جوامع خاصی نمی شود. … خدای عزیز، من به تو ایمان دارم … با مشاهده عجایب طبیعت به الهامات معنوی دست می یابند.

تفكر در خلقت | پژوهه تبلیغ پورتال جامع محتوای تبلیغ دینی

مقدمه الف) توجه قرآن به آفرینش انسان ب) تفکر در خلقت آسمانها و زمین ج) خلقت … در قسمت قبل بیان شد که خداوند در قرآن کریم با اهتمام و توجه فوق العاده درباره … مورد این پدیده های طبیعی حقانیت معارف الهی را باور و از روی آگاهی ایمان بیاورند. … است و انجا که سخن از زنبور عسل و زندگی آن که سراسر عجایب و دقایق است به …

(PDF) PARADOX OF FAITH IN QURAN پارادوکس ایمان در …

ﺣﺎﻻ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ آﻣﺎده ﺑﻮد ﺑﺮاي ﻳﻚ راﻫﭙﻴﻤـﺎﻳﻲ در ﺑـﺮف‪،‬ ‫ﻣﺎدرم ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﻘﺪاري ﻗﺮﺑﺎن ﺻﺪﻗﻪ ﻣﺮا‬ … اﻧﺪﻛﻲ اﻃﻼﻋﺎت دﻳﻨﻲ و ﻣـﺬﻫﺒﻲ را ‫آﻣﻮﺧﺘﻪ ﺑﻮدم‪ ،‬ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ دﻳﺪن اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺷﻨﻴﺪه ﺑﻮدم ﻣﺸﺮوب ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﻳـﺎ‬ … ‫ﻳﻜﻲ از ﻣﻌﻀﻼت ﺷﻬﺮﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻳﻦ ﺑﻮد ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮل‬ ‫ﻣﺮﺣﻮم دﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ ﻫﻤﻪ‬ … ‫ﺑﺎري اﻳﻤﺎن ﻣﻘﻮﻟﻪ ذاﺗﻲ اﻧﺴﺎن اﺳﺖ و آدﻣﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻌﺪاد ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ‬ ‫در ﺧﻠﻘﺖ او ﺗﻌﺒﻴ …

دعای ندبه – حاج مهدی منصوری 98.10.13 – ویدجین

حاج مهدی منصوری … ایمان دکتر سامرایی به خدا با دیدن عجائب خلقت 8:19 …

برچسب‌ها:, , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر