MISOL

چراغ فروزان ادب فارسی؛ مستندی درباره استاد انوشه

خانه کتاب (@khaneyeketab) • Instagram photos and videos

چراغ فروزان زبان و ادب فارسی مستندی درباره زنده یاد استاد حسن انوشه نویسنده، پژوهشگر · #تندرست_باش_ای_ایران ستایش اسحاقی @khaneyeketab · Photo by خانه …

پایتخت غیر از موسیقی، هیچ نداشت – پایگاه تحلیلی خبری …

… پشت صحنه برنامه آنلاین شهرداری ساری در فضای مجازی · چراغ فروزان ادب فارسی؛ مستندی درباره استاد انوشه · مستند نیمه تمام استاد انوشه به پایان …

حسن انوشه؛ پژوهشگری که برای ایران می‌‏نوشت – فرادید

و چنین است که هر «انوشه»‌ای که از دست برود دلدادگان فرهنگ و ادب، غرق در احساس … این استاد فرهنگ و ادب که از او به عنوان «چهره فرهنگی منطقه اکو» هم تجلیل شده … بیست و سوم فروردین یکهزار و سیصد و نود و نه خورشیدی چراغ فروزان عمر … کاراو در انتشار دانشنامه زبان و ادب فارسی هم کار ارزشمندی بود چرا که یک تنه آن را …

اصل مقاله 1.7 MB – متن شناسی ادب فارسی – دانشگاه اصفهان

اﺳﺘﺎد زﺑﺎن و. ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪي ﺗﺪﯾﻦ. اﺳﺘﺎد زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه اﺻﻔﻬﺎن. دﮐﺘﺮ ﯾﻮﻧﺲ … ﺮد. و رﺧـﺴﺎره ﺑـﺎﻧﻮ. در زﯾﺮ اﻧﺪام ﺣﯿﻮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻮﻫﺮ. ﺷﺐ. ﭼﺮاغ. ﯽﻣ. ﺷﻮد. ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﯿﺒﺖ و ﻫﯿﮑﻞ ﮔﺎو ﻫﻤـﺮاه. اﺳـﺖ … اﻧﺪ، ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﺤﺚ درﺑﺎرة ﺿﺒﻂ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﻌﻨﺎ و ﻣﻔﻬﻮم ﺑﯿـﺖ را داﻣـﻦ زده اﺳـﺖ و ﭘﮋوﻫـﺸﮕﺮان ﺑـﺮ … اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ از اﺳﻼم ﻣﺪارك ﻣﺴﺘﻨﺪي ﻣﻮﺟﻮد ﻧﯿﺴﺖ وﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ. ﯽﻣ … ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣ …

پژوهشگری که برای ایران می نوشت – ایران آنلاین – خبربان

این استاد فرهنگ و ادب که از او به عنوان «چهره فرهنگی منطقه اکو» هم تجلیل … و سیصد و نود و نه خورشیدی چراغ فروزان عمر دوستی فرومرد که نیم قرن بود که او را … کاراو در انتشار دانشنامه زبان و ادب فارسی هم کار ارزشمندی بود چرا که یک تنه آن … پا به دنیای ماوراءالنهر گذاشتم، چراغ راهم را انوشه با نوشته هایش پیشتر روشن …

ﻧﺎﻣﻪ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺍﺳﻼﻡ – کتابخانه ملی

ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻧﻮﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﺑﺰﺭﮔﺎﻧﻰ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻳﺮﺝ ﺍﻓﺸﺎﺭ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻨﺎﺳﻰ ﺍﺯ. ﺟﻤﻠﻪ ﻛﺘﺎﺏ ﺷﻨﺎﺳﻰ … ﺗﺎﺭﻻﻥ ﻭ ﻋﺒﺪﺍﻟﺒﺎﻗﻲ ﮔﻠﭙﻴﻨﺎﺭﻟﻲ ﺷﻌﻠﺔ ﺯﺑﺎﻥ ﻭ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻲ ﺩﺭ ﺁﻥ ﺩﻳﺎﺭ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﻭ ﭘﺮ ﻓﺮﻭﻍ ﺑﺎﻗﻰ ﻣﺎﻧﺪ. ﻫﻢ … ﺧﻴﺎﺑﺎﻥ ﺷﻬﺮ ﺷﻴﺮﺍﺯ ﻧﻴﺰ ﭘﺮﺳﻪ ﺯﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﺩﺭ ﺣﺎﻓﻈﻴﻪ، ﺷﺎﻩ ﭼﺮﺍﻍ، ﺑﺎﻍ ﺍﺭﻡ ﻭ ﺁﺭﺍﻣﮕﺎﻩ ﺳﻌﺪﻯ ﻋﻜﺲ. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. … ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺣﺴﻦ ﺍﻧﻮﺷﻪ، ﻣﺪﻳﺮ ﻭ ﺳﺮﻭﻳﺮﺍﺳﺘﺎﺭ ﻧﺎﻣﻮﺭ ﺩﺍﻧﺸﻨﺎﻣﻪ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳﻰ ﻭ ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺗﻮﺍﻧﺎﻯ «ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻳﺮﺍﻥ». …

برترین‌ کتاب‌های ماه بهمن در سه حوزه علوم انسانی معرفی شدند – …

فهرست برترین تازه‌های کتاب منتشرشده در بهمن ماه ۱۳۹۸ در موضوعات «ادبیات» و «تاریخ و جغرافیا» از سوی مؤسسه خانه کتاب معرفی …

از تئاتر حمایت کنید – روزنامه ایران

سخن روز. جناب آقای دکتر صالحی، وزیر محترم فرهنگ … نخســتین فیلمــی کــه ایــن تجربــه را می آزماید … بهداشت درباره خشونت خانگی، تعداد مراجعه های … نه خورشــیدی چراغ فروزان عمر دوستی فرومرد … فعالیــت های زنده یاد انوشــه دوســتانی همچون بهاء الدین خرمشــاهی یا … قرار گرفته، از انتشار 9 جلد »دانشنامه ادب فارسی«.

ﻣﺠﻠّﮥ ﺗﺎرﯾﺦ ادﺑ ﯿ ﺎت – دانشگاه شهید بهشتی

اﺣﻤﺪ ﺧﺎﺗﻤﯽ. اﺳﺘﺎد ﮔﺮوه. زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ. ، داﻧﺸﮑﺪة ادﺑﯿ . ﺎت و ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ، داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ. ﺳﺮدﺑﯿﺮ. : دﮐﺘﺮﻣﻨﺼﻮر. ﺛﺮوت … ﭘﺮدازد و ﻣﻀﻤﻮن آن درﺑﺮدارﻧﺪة. ﻧﮑﺘﻪ اي ﻓﮑﺎﻫﯽ ﯾﺎ ﺟ ﺪ ي اﺳﺖ . (. اﻧﻮﺷﻪ،. 1376 :1134(. ﻣﻨﺎﺑﻊ … ا د ﻋﺎﻫﺎي ﺧﻮد را ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﯾـﺎ اﺣﺎدﯾـﺚ. ﺑﮑﻨﻨﺪ، اﯾﻨﺠﺎ ﻫﻢ آﯾﮥ … آن ﺑﺨﺶ از آراء اﻓﻼﻃﻮن ﮐﻪ درﺑﺎرة ﻧﻔﺲ و ﮔﺮﻓﺘـﺎري. آن در زﻧـﺪان … اي ﭼﺮاغ ﺧﻠﺪ از اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻮ … راﺳﺨﯽ،ﻓﺮوزان؛. )1381 …

زبان و ادبیات دری

استاد قاسم افغان )پدر موسیقی افغانستان(. 77. درس چهاردهم … )2( فارسی سره: به نوشتة منثور يا منظومی گويند که در آن هيچ کلمه و واژه يی از هيچ زبان ديگری به … ترکيب شوند و بيان حكم يا مقصودي را دربارة کسي يا چيزي نمايند، آن را جمله … »او« آمـد و چراغ هـدايـت به دست او … زغال براق در ميان مژه های بر گشته، بر آن اخگر فروزان می نگرد.

ﻧﻘﺪ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ

ﻛﺘﺎﺏﻫﺎﻱ ﺁﻧﺎﺑﺎﺳﻴﺲ ﻭ ﻛﻮﺭﻭﭘـﺪﻱ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﮔﺰﻧﻔـﻮﻥ ﻭﻧﻴـﺰ ﺁﮔـﺎﻫﻲ‌ﻫــﺎﻱ ﺍﻓﻼﻃــﻮﻥ ﺩﺭﺑـﺎﺭﻩ ﺁﻣﻮﺯﮔـﺎﺭﺍﻥ … ﻣﺜﺎﺑﻪ‌ﻱ ﻳﻚ ﺍﺛﺮ ﻣﻬﻢ ﺍﺯ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻭ ﻣﻌﺮﻓﺖ‌ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻧﻘﺪ ﺍﺩﺑﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﻓﺎﺭﺳﻲ، ﻣـﻲ‌ﺗﻮﺍﻧـﺪ ﻭ ﺷـﺎﻳﺪ. ﻣﻲ‌ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻧﻮﺷﺖ ﻭ ﻭﻳﺮﺍﻳﺸﻲ ﺗﺎﺯﻩ ﺑﺎ … ﻛﺘﺎﺏ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻭﻱ ﺁﻥ ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻴﻠﻲ ﭼﻴﺰﻫﺎ ﺁﻣﻮﺧﺖ ﻛﻪ 9ـ ﺍﺷﻜﺎﻻﺕ ﺗﺎﻳﭙﻲ: … ﺧﻠﺨﺎﻟﻲ، ﺯﻳﺮ ﻧﻈﺮ ﺩﻛﺘﺮ ژﺍﻟﻪ ﺁﻣﻮﺯﮔﺎﺭ، ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﻓﺮﻭﺯﺍﻥ ﺭﻭﺯ، ﺗﻬﺮﺍﻥ، 1382، ﺻﺺ 203ـ231 …

انوشه (# انوشه) Instagram hashtag fotoğraf ve videoları indir …

پُست های استاد انقدر روشن وزیباست که نیازبه کپشن نداره. … چراغ فروزان زبان و ادب فارسی (۲) مردی از دیار #بابل، زنده‌یاد استاد #حسن_انوشه . مستندی درباره شادروان …

مجموعه مقالات همایش شاهنامه و پژوهش های آیینی – قطب علمی …

ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻤﺎﯾﺶ: دﮐﺘﺮ آرش اﮐﺒﺮي ﻣﻔﺎﺧﺮ. دﮐﺘﺮ ﻣﻪ. دﺧﺖ ﭘﻮرﺧﺎﻟﻘﯽ. دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻘﻮي. دﮐﺘﺮ ﯾﺤﯿﯽ ﺣﺪادي … داﻧﺸﺠﻮي ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﺸﻬﺪ … ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺴﺘﻨﺪ در … ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ رواﯾﺖ ﺷﻔﺎﻫﯽ درﺑﺎرة ﻓﺮدوﺳﯽ ﻣﯽ … ﭼﻪ آذر ﮔﺸﺴﺐ و ﭼﻪ ﺧﺮداد ﻣﻬﺮ / ﻓﺮوزان ﭼﻮ ﻧﺎﻫﯿﺪ و ﺑﻬﺮام و ﻣﻬﺮ. ؛» … ﭼﺮاغ ﺟﻬﺎن. و ﺷﻤﻊ ﮔﯿﺘﯽ. ﻓﺮوز و ﭼﺸﻤﻪ. روﺷﻦ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ اﺳﻄﻮره. ﻣﻬﺮ از رﻫﮕﺬر.

گنجور » فردوسی » شاهنامه » آغاز کتاب » بخش ۱ – آغاز کتاب

بیت جهارم : مصرع دوم بر شده گوهرست صحییح میباشد باتوجه با شاهنامه دکتر جلال خالقی مطلق … روی در ادبیات فارسی بزرگترین مقیاس اندازه‌گیری هم هست، مثال از همین شاهنامه بیاورم: … جای خالی یک فیلم مستند درست درباره تاریخچه نامهای خانوادگی و شناسنامه دار شدن … امید است اساتید بزرگوار در این باره نظر دهند و چراغ دانش بیافروزند.

15- بررسی ها و پژوهش های ادبی – زبان و ادبیات فارسی

اورارتویی با زبان …

تاریخ ادبیات فارسی – – Mashal.org

از آنجا که شیفته گان اکادمیسین استاد جاوید با عطشی فراوان در طلب آثار آن زنده یاد … از حسن اتفاق، چاپ این اثر با نامگذاری کتابخانة دیپارتمنت ادبیات دری پوهنتون کابل به … در شناخت بیشتر ریشه های تاریخی ادبیات فارسی دری مفید و موثر خواهد بود. … و بعد ها به تنهایی در جنوب هند و کوه چراغ یک دولت ملی را قرن ها روشن نگهداشتند.

هنر کتاب نخواندن – بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار

گرفتند و آن بهدینان را دوزخی و مستوجب آتش و زبان فارسی را زبا. ن کف. ر و. دوزخیان می … بدگهر دربار محمود غزنوی این مشعل فروزان را که چندین قرن نورافشانی. ک. رده.

معرفي كتاب – سازمان تبليغات اسلامي

چهارشنبه 8 آذر 1391 در پيشگفتار اين … آبان 1391 چهاردهمين اثر از سري مجموعه کتابهاي «صد سال شعر فارسي» به گزيده .

ﻧﺎﻡ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺟﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﻜﻴﻢ ﺳﺨﻦ ﺩﺭ ﺯﺑﺎﻥ ﺁﻓﺮﻳﻦ – New delhi

ﺍﺳﺘﺎﺩﺍﻥ ﻓﺎﺭ. ﻲﺳ. ﻫﻨﺪ ﺩﺭ ﺑﻨﺎﺭﺱ ﻭ ﺩ. ﺑﺎﺪﺍﺭﻳ. ﻳﺍ. ﻦ ﺷﺎﻋﺮ ﺑﺰﺭﮒ. ﻭ ﮐﻢ. ﻴﻧﻈ. ﺮ ﺍﺩﺏ ﻓﺎﺭﺳ. ،ﻲ. ﮋﻩﻳﻭ. ﺔﻧﺎﻣ … ﭼﺮﺍﻍ ﺑﻮﺩ ﻭ. ﻳ. ﮏ ﭼﺮﺍﻏﺪﺍﺭ،. ﻳ. ﮏ ﭼﻠﭽﺮﺍﻍ ﺑﻮﺩ. ﻭ. ﻳ. ﻴﮏ ﻣﻌ. ﺎﺭ ﺑﻬﻨﺠﺎﺭ ﻭ ﺳﻨﺠ. ﺪﻩﻭﻴ. ﺑﺎ. ﺍﺻﺎﻟﺖ. ﺑﺎﻭ … ﮐﺮﺩ ﺍﺣﺎﻃﺔ ﺷﮕﻔﺖ ﺁﻭ ﺭِ ﻧﺎﻗﺪﺍﻥ ﺍﻳﻦ. ﻋﺼﺮ ﺭﺍ ﺑﺮ ﻗﻠﻤﺮ ﻭِ ﺷﻌﺮ. ﻓﺎﺭﺳﻲ ﮐﻪ ﺩﺭ. ﻫﺮ ﻣﻴﺪﺍﻧﻲ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻣﺴﺄﻟﻪ … ﺪﻳﮔﻮ. ”: ﺟﺎﻣﺔ ﺍﻟﻔﺎﻅ ﺍ. ﺑﻳ. ﻴﻦ. ﺖ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺗﻨﮓ. ﺩﻭﺧﺘﻪ. ﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺎﻣ ﺖِ ﻣﻌﻨ. ﻲ. ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﻤ. ﻲ. ﮔﻨﺠﺪ. “٢. ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﺓ ﺑ. ﺩﻴ … ﺳﺮﭘﺮﺳﺘﻲ ﺍﻧﻮﺷﻪ …

ﺑﺴﻢ ﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻮ ﺗﺨﺼﺼﯽ – ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ ز – دانشگاه …

ﺑﯿﻬﻘﯽ درﺑﺎره. ي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﻋﺘﻘﺎد داﺷﺘﻪ و ﻗﺒﻞ از. ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎب ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺧ … و ﺑﺪون ﺗﺮدﯾﺪ وي در زﺑﺎن و ادﺑﯿﺎت ﻓﺎرﺳﯽ، اﺳﺘﺎد ﺑﻼﻏﺖ. ﻧﯿﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ. و ﻧﻮع ر … ﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ، … ﻣﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺳﺖ و ﺑﺎ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻃﺒﻘﮥ ﺣﺎﮐﻤﻪ ﺳﺎزش ﻧﻤﯽ … اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺧﻮد اداﻣﻪ دادﻧﺪ و ﭼﺮاغ آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻫﺮﮔﺰ … ﻓﺮوزان ..8. دﻓﺘﺮي ، ﻓﺮﻫﺎدي. (. 1378. ). ﻣﺨﺘﺼﺮي در ﺗﺎرﯾﺦ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﻪ ﺳﻨﺘﻬﺎي ﯾﮏ ﺟﻤﺎﻋﺖ.

ﺑﺴﻢ اﻟﻠّﻪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ – انجمن ترويج زبان و ادب فارسي

دانشگاه محقق اردبیلی، انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران … دکتر گودرز صادقی … یا مناره در لغت به معنی جای اذان گفتن و ستون بلندی در مسجد برای روشن کردن چراغ … که از ابوبکر واسطی درباره سخن پیامبر پرسیدند که … درگذشته ایرانیان به دارو شناسی که شاخه ی بسیار مستندی است از ادبیات … روی فروزان ییار و گونه سیرخش.

1396 ,7 Ç Z¼‹ Õ€Ì ¿ Z“ – فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ﮔﻮﻫﺮ ﻣﻌﺪن ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻧﯽ، ﻓﺺ ﺧﺎﺗﻢ ﯾﺪاﻟﻠﻬﯽ، ﻓﺮوغ ﺧﺎﻧﺪان ﮔﻮرﮐﺎﻧﯽ، ﭼﺮاغ دودﻣﺎن. ﺑﯿﭽﻮﻧﯽ، وارث ﺳﺮﯾﺮ … دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ زﻣﺎن اﺣﻤﺪي. ***. *. ﭼﮑﯿﺪه. دو ﭼﻬﺮه از … ﺣﺴﻦ اﻧﻮﺷﻪ، ج. 4. ، ﺗﻬﺮان،. ١٣٨0 . ﻓﺘﻮﺣﯽ، ﻣﺤﻤﻮد و ﻣﺤﻤﺪ اﻓﺸﯿﻦ وﻓﺎﯾﯽ،. « ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﺘﻘﺎدی زﻧﺪﮔﯿﻨﺎﻣـﻪ. ﻫﺎی ﻣﻮﻟـﻮی. ، ». ﺑﺨـﺎرا … ﺗﻤﺜﯿﻠﯽ از زﻧﺪﮔﯽ او در ﻫﻨﺪ اﺳﺖ و زواﯾﺎﯾﯽ ﻣﺴﺘﻨﺪ از ﺳﺮﮔﺬﺷﺘﺶ را واﮔﻮﯾـﻪ ﻣﯽ. ﮐﻨـﺪ. ﻣﻠـﮏ … ﺗﺮﺟﻤﮥ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﻟﯿﺎﻧﯽ، ﻧﺸﺮ ﻓﺮوزان، ﺗﻬﺮان،. ۱۳ …

اعضای باشگاه مدیران ایران

از : ایده پردازان به نگار ( موسس و مدیر مرجع اینفوگرافیک فارسی ) … از : شركت داروسازي بهداشتي دكتر جهانگير ( رئيس هيأت مديره و مديرعامل ) … مدیریت دانش، مستند سازی و آرشیو الکترونیکی، امور اجرایی و نظارتی قراردادها، منابع … از : گروه بازرگانی صنعتی فروزان ( مدیر فروش ) … از : صنایع چراغ اتومبیل مدرن ( مدیر طرح و برنامه ).

برچسب‌ها:, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

فروشگاه مارکت سنتر